Svetovni gradbeni forum 2019

Odpornost stavb in infrastrukture

Ljubljana, Slovenija, 8. do 11. april 2019

Forum je potekal pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja.

Ljubljanska izjava o odpornosti stavb in infrastrukture 2019

Prispevek k Agendi za cilje trajnostnega razvoja do leta 2030

  1. Svetovni gradbeni forum 2019 je potekal v Ljubljani od 8. do 11. aprila 2019 v skupni organizaciji Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). IZS in UL FGG letos praznujeta stoto obletnico obstoja. Pri organizaciji dogodka so sodelovale še druge mednarodne inženirske organizacije ter slovenska strokovna inženirska društva in zveze. Forum je potekal pod častnim pokroviteljstvom njegove ekscelence, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in pod pokroviteljstvom Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Sponzorji foruma so bila tudi številna podjetja. Na Forumu je sodelovalo več kot 600 udeležencev – znanstvenikov, raziskovalcev, inženirjev, podjetnikov, profesorjev, študentov, politikov, javnih uslužbencev in predstavnikov inženirskih in gradbenih podjetij – iz 50 držav in z vseh petih celin.
  2. Udeleženci ugotavljajo, da: i) 7,5 milijard Zemljanov potrebuje dom, delo, čisto vodo, ustrezno sanitarno ureditev, stavbe in infrastrukturo, ki so varne in funkcionalne; ii) je potrebno za zagotavljanje hrane svetovnemu prebivalstvu vlagati v namakanje in druge podporne sisteme v kmetijstvu; iii) podnebne spremembe zahtevajo ukrepe, ki vključujejo prilagajanje toplejšemu in bolj nestanovitnemu podnebju ter ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; iv) staranje prebivalstva, predvsem v zahodnih državah, zahteva spremembe v stanovanjski in prometni infrastrukturi.
  3. Udeleženci se zavedajo, da gradbeništvo, vključno z gradbenim inženirstvom, v katerem so udeleženci aktivni deležniki, predstavlja ključni element za reševanje teh težav, zato so odločeni, da bodo izobraževanje, raziskave in industrijske strategije prilagodili na tak način, da bodo obravnavali te neizbežne izzive.
  4. Udeleženci poudarjajo, da so gradbeni sektor in z njim povezane tehnične vede, predvsem gradbeno inženirstvo, pomembno gonilo gospodarskega razvoja v različnih gospodarskih okoljih ter da pripomorejo h gospodarskemu razvoju z neposrednim prispevanjem k bruto domačemu proizvodu (BDP), oziroma posredno z zagotavljanjem odpornosti stavb in infrastrukture, kar omogoča rast v vseh ostalih sektorjih.
  5. Udeleženci zagotavljajo, da gradbeni sektor, vključno z gradbenim inženirstvom, lahko prispeva in tudi bo prispeval k mednarodnim razvojnim dogovorom, predvsem k Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah iz leta 2018 v okviru Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah ter nenazadnje k Sendajskemu okviru za zmanjšanje tveganja nesreč 2015-2030.
  6. Skladno s strateškimi cilji Svetovne zveze inženirskih organizacij o spodbujanju ciljev Združenih narodov o trajnostnem razvoju s pomočjo inženirskih znanosti, se udeleženci zavezujejo, da bodo prispevali k Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 z namenom obvladovanja klimatskih sprememb (Cilj 13 Klimatske spremembe). Na ta način je mogoče zmanjšati učinke klimatskih sprememb, na primer z vgradnjo pasivnega in aktivnega klimatskega nadzora v stavbah, s preprečevanjem poplav, izboljšanjem oskrbe z vodo itd. (Cilj 6 Čista voda in sanitarije). Prispeva lahko tudi k zmanjšanju izpustov CO2 z izgradnjo elektrarn s proizvodnjo trajnostne energije (Cilj 7 Dostopna in čista energija), z izgradnjo trajnostne prometne infrastrukture (Cilj 9 Industrija, inovacije in infrastruktura) ter s tesno povezavo konstrukcijske in energetske prenove stavb kot podpore pametnim mestom (Cilj 11 Trajnostna mesta in skupnosti). Udeleženci ugotavljajo, da je za doseganje teh ciljev potrebno tesno sodelovanje med različnimi deležniki (Cilj 17 Partnerstvo za cilje).
  7. Udeleženci soglasno zagotavljajo, da so dolgoročno cilji trajnostnega razvoja dosegljivi, če se cilji trajnosti in odpornosti obravnavajo kot povezani izzivi, kar zahteva ustrezno razumevanje, komuniciranje in upravljanje s tveganji naravnih nesreč. Gradbeništvo, predvsem gradbeno inženirstvo, gradbena industrija, področje priprave standardov ter enote civilne zaščite in tudi oblikovalci politike, morajo sodelovati, s ciljem izboljšati odpornost skupnosti proti neugodnim naravnim pojavom, predvsem v primeru zelo redkih dogodkov, ki jih deležniki še ne morejo predvideti.
  8. Na Svetovnem gradbenem forumu 2019 so udeleženci razpravljali o temah, ki bodo v naslednjih desetletjih vplivale na razvoj gradbeništva, vključno s posameznimi področji gradbenega inženirstva. Zavedajoč se bistvenega pomena gradbenih proizvodov in infrastrukture za življenje in delo je bil poudarek Svetovnega gradbenega foruma 2019 na odpornosti družbe, predvsem “Odpornosti stavb in infrastrukture”. Skladno s tem so bila oblikovana naslednja priporočila:

   Priporočila glede energije: Poraba električne energije na svetu narašča in bo naraščala še naprej. Zato so in bodo potrebne proizvodne enote za obnovljive vire energije in vire energije, ki ne povzročajo toplogrednih plinov, s ciljem zadostiti naraščajočim potrebam po električni energiji, novim elektrifikacijam in zagotoviti stabilno električno omrežje in delovanje energetskih sistemov. Povečati je potrebno svetovno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih in okolju prijaznih virov ter zmanjšati proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv. Vprašanja v zvezi z energijo iz vetra, jedrsko energijo, energijo iz vode, geotermalno in sončno energijo, s posebnim poudarkom na tehnični in gospodarski izvedljivosti energetskih rešitev, so za družbo izrednega pomena. Gradbeno inženirstvo mora razvijati nove rešitve za projektiranje in tehnologijo gradnje, ki bodo izboljšale odpornost vseh teh proizvodov in storitev, se pravi pametna električna omrežja na urbanih področjih ter na splošno v grajenem okolju. 

   Priporočila za Gradbeništvo 4.0: S tehnološkega stališča svet vstopa v novo obdobje digitalne revolucije, za katero bodo značilni internet vsega, robotika, umetna inteligenca, kibernetsko-stvarni sistemi, digitalni dvojčki itd. Gradbeništvo se mora odpreti tej revoluciji z združevanjem stvarnega in digitalnega sveta v eno – s ciljem, ustvariti ne le kakovostne, poceni in trajnostne, ampak tudi pametne, medsebojno povezane in prilagojene gradbene proizvode za končnega kupca.  K temu razvoju naj bi prispevali z izobraževanjem, raziskavami, poslovnimi strategijami in sistemi javnega naročanja.

   Priporočila glede kulturne dediščine: Digitalne rešitve s področja kulturne dediščine odpirajo širok razpon možnosti v holističnem pristopu k razvoju politik in strategij varstva dediščine ter gospodarskega razvoja držav z bogato materialno in nematerialno kulturno dediščino. Direktiva 2013/37/EU določa splošna načela, v skladu s katerimi bi morali dokumenti iz knjižnic, muzejev in arhivov omogočati ponovno uporabo za komercialne in nekomercialne namene ter spodbuja razpoložljivost v odprtem, strojno berljivem formatu, skupaj z meta podatki in uporabo odprtih standardov. Ta pristop lahko služi kot primer dobre prakse za ostali svet, saj lahko digitalizacija svetovne vire kulturne dediščine spremeni v pomemben steber digitalnega gospodarstva. Trajnostno ohranjanje in izboljševanje odpornosti sodobnih konstrukcij in infrastrukture mora upoštevati lekcije, ki smo se jih naučili iz ohranjanja kulturne dediščine. 

   Priporočila glede upravljanja s tveganji zaradi nesreč in za odpornejše skupnosti: Udeleženci priporočajo nove politike, prilagoditev izobraževanja in obširno raziskovanje in razvoj naslednjih specifičnih ciljev: i) izboljšati zavedanje skupnosti glede tveganj zaradi naravnih in drugih nesreč z uvedbo konceptov kratkoročnega in dolgoročnega sprejemljivega tveganja; ii) razvoj in uvedba standardov gradbenega projektiranja in integriranih orodij za kvantitativno oceno tveganja in odpornosti za različne naravne in druge nevarnosti; iii) razvoj politik za vsestransko obnovo in posodabljanje svetovnega grajenega okolja z upoštevanjem dopustne družbene odgovornosti; iv) zagotavljanje novih vpogledov v obnašanje stavb in infrastrukture, izpostavljenih naravnim in drugim nevarnostim, z namenom izboljšati odpornost skupnosti.

   Priporočila glede večanja zmogljivosti na področju inženirstva: Krepitev inženirskih zmogljivosti pri ustanovah in posameznikih s pomočjo izobraževanja, usposabljanja, mentorskega vodenja in mobilizacije virov mora biti v oporo ciljem trajnostnega razvoja pri vseh temah Svetovnega gradbenega foruma 2019, kar bo inženirjem in tehnikom omogočilo voditi razvoj na različnih ravneh. Bistveni elementi reforme izobraževanja so: i) tehniško izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah (npr. s predmeti s področja znanosti, tehnologije, tehnike in matematike) je bistvenega pomena za uspešno visokošolsko izobraževanje na področju inženirskih in tehničnih znanosti na splošno ter za spodbujanje ustvarjalnega in prodornega razmišljanja in inovacij pri mladih generacijah; ii) izobraževanje mora zagotoviti najnaprednejše teoretično in praktično znanje o inženirskih predmetih, edinstveno za gradbeništvo; iii) izobraževanje mora zagotoviti zdravo osnovo za vseživljenjsko, neprekinjeno izobraževanje, ki bo nujno zaradi hitrega napredka in digitalizacije; iv) na vseh ravneh je potrebno dvigniti zavedanje o družbeni odgovornosti inženirskega poklica in njegovi vlogi pri zagotavljanju blagostanja.

   Priporočila glede informacijskega modeliranja stavb (BIM), življenjske dobe, upravljanja z nepremičninami in premoženjem: Glavna opora digitalno oblikovanega grajenega okolja je združevanje informacij s povratno zanko, ki omogoča preplet fizičnih in digitalnih svetov. Kompleksnost življenjske dobe infrastrukturnih projektov je mogoče bolje upravljati, če razvoj projektov različnih obsegov, stopenj in področij poteka v sodelovanju, kot so-odvisni družbeno-tehnični sistemi. Informacijsko modeliranje stavb, ki nudi podporo evoluciji aktivnih digitalnih dvojčkov, lahko razvije in spodbuja projektiranje, gradnjo in delovanje integralnih tehnologij projektiranja, upravljanja z nepremičninami in premoženjem z zaznavanjem v realnem času ter analizo konstrukcijskih in okoljskih podatkov za krepitev kapacitet ter odpornosti stavb in infrastrukture.

  9. Udeleženci pozivajo odgovorne vladne službe, da gradbenemu sektorju zagotovijo dolgoročno stabilno in delujoče okolje, kar bi preprečilo nihanja v delovanju sektorja in nudilo oporo gradbenemu inženirstvu pri zagotavljanju njegovega prispevka k trajnostnemu razvoju na različnih ravneh, vse od lokalne, preko regionalne in nacionalne do mednarodne ravni.
  10. Udeleženci se zahvaljujejo Svetovni zvezi inženirskih organizacij (WFEO) za njeno neusahljivo podporo inženirskemu poklicu in njeno ključno vlogo pri zagotavljanju okvira za mednarodno sodelovanje različnih povezanih deležnikov na področju gradbenega inženirstva.

Sprejeto v Ljubljani, dne 10. aprila 2019.

Dr. Marlene Kanga AM

predsednica Svetovne zveze inženirskih organizacij

Dr. Peggy Oti-Boateng

direktorica Oddelka za znanstveno politiko in krepitev zmogljivosti, Sektor naravnih znanosti, UNESCO

Prof. dr. Matjaž Mikoš

dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Mag. Črtomir Remec

predsednik Inženirske zbornice Slovenije

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) sta pod pokroviteljstvom Svetovne zveze inženirskih organizacij med 8. in 11. aprilom 2019 v Ljubljani organizirala Svetovni gradbeni forum z naslovom »Odpornost stavb in infrastrukture«.

Ljubljana bo prihodnje leto spet dihala z gradbeniki in inženirji s celega sveta. Ob jubilejni stoti obletnici organiziranega združevanja inženirjev v zbornici in hkrati ob stoti obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani, z njo pa tudi Tehnične fakultete, se bodo aprila 2019 v slovenski metropoli zbrali strokovnjaki na Svetovnem gradbenem forumu, ki bo posvečen strokovni tematiki odpornosti stavb in infrastrukture, sam program pa bo razdeljen na šest glavnih tem.

Svetovni forum bo potekal v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG), nad organizacijo pa bdita predsednik IZS mag. Črtomir Remec in dekan FGG prof. dr. Matjaž Mikoš. Svetovni gradbeni forum z letnico 2019 je pod svoje okrilje vzela Svetovna zveza inženirskih organizacij ((World Federation of Engineering Organizations, WFEO), odvijal pa se bo med 8. 4. in 11. 4. v Cankarjevem domu v Ljubljani. Forum bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Slovenski inženirji imajo s pripravo velikih svetovnih dogodkov že dragocene izkušnje, septembra 2012 je Inženirska zbornica organizirala Svetovni inženirski forum, kjer se je zbralo več kot 500 inženirjev, politikov, raziskovalcev in podjetnikov iz 60 držav in s petih celin. Udeležba bo tudi tokrat zelo močna, na mednarodnem forumu bodo prisotni strokovnjaki s področja inženirstva in arhitekture, predstavniki gradbene industrije, politiki in odločevalci, študentje, univerzitetni profesorji in nenazadnje investitorji z vseh koncev sveta, zaradi česar bo Svetovni gradbeni forum tudi dobra poslovna priložnost.

Tridnevni delovni program foruma, ki bo pospremljen tudi s spoznavnim sprejemom, gala večerjo in tehnično ekskurzijo, je bil razdeljen na šest tematskih sklopov:

TEMA 1: Energija v 21. stoletju – učinkovitost rabe virov v grajenem okolju

V sklopu Energija v 21. stoletju bo potekala razprava o trajnostnih virih energije, delovanje vetrnih, nuklearnih, hidro in solarnih elektrarn pa bo predstavljeno in postavljeno pod drobnogled v novi, trajnostni luči. Poseben poudarek bo posvečen tehnološki in ekonomski vzdržnosti tradicionalnih virov pridobivanja energije in njihovem pomenu za družbo, vsem udeležencem seminarja pa bodo predavatelji ponudili najnovejše informacije o vseh načinih pridobivanja energije, njihovih prednostih in slabostih in novih tehnologijah, ki se ponekod po svetu že uporabljajo, a še niso širše sprejete.

TEMA 2: Gradbeništvo 4.0 – napredno konstrukcijsko inženirstvo

Gradbeništvo 4.0 je gradbeniška verzija industrije 4.0. V tehnološkem smislu se osredotoča na preplet fizičnih struktur z multimedijsko povezanostjo sveta, v katerem živimo. V tem sistemu se materialni svet in digitalni svet prepletata, prekrivata in na koncu združita v poceni in trajnosten izdelek visoke kvalitete, ki je optimiziran za končnega uprabnika. Gradbeništvo 4.0 je gradbeništvo, kjer so kamere in senzorji prisotni na vsakem koraku, kjer roboti nadzorujejo velik del vsakdanjega življenja in bivanja in kjer je v vsaki sekundi zbrana in analizirana gora podatkov, iz katere se lahko naučimo, kako biti v prihodnje še boljši. Ta del predavanj bo namenjen vprašanjem, ki se porajajo pri vključevanju tehnologije v gradbeni sektor, tuji strokovnjaki bodo prikazali, katera nova področja in nove poslovne priložnosti se odpirajo z vse večjo vlogo tehnologije v gradbeništvu, hkrati pa se bodo dotaknili tudi podatkov v luči zasebnosti posameznika, kar je nedvomno eno od najbolj perečih vprašanj sodobne družbe.

TEMA 3: Kulturna dediščina v digitalnem svetu

Ta del predavanj bo odličen uvod v področje, ki se bo dotikalo kulturne dediščine v digitalnem svetu, ki nam omogoča, da kulturno dediščino še bolj približamo ljudem, a hkrati moramo biti pazljivi, da ji ne odvzamemo duha časa, v katerem je nastajala.

TEMA 4: Upravljanje s tveganji zaradi nesreč in za odpornejše skupnosti

Peto tematsko področje bodo tveganja ob naravnih nesrečah. Na tem področju tudi slovenski strokovnjaki pomembno sodelujejo pri soustvarjanju svetovnih politik in smernic, saj smo imeli v preteklosti z različnimi naravnimi nesrečami in ujmami precej opravka. Prikazane bodo tako dobre kot slabe prakse upravljanja s tveganji iz celega sveta, prve kot smernice in druge kot poduk, na kaj je potrebno biti pozoren, še preden do naravne nesreče sploh pride.

TEMA 5: Večanje zmogljivosti družbe na področju inženirstva

Izobraževanje in usposabljanje inženirjev in vloga inženirjev v družbi je tema, ki se vrti okrog ključnega vprašanja – kakšna je  vloga inženirja v svetovni ekonomiji 21. stoletja, kako prispevajo k napredku družbe in kje so vloge inženirjev pravilno razumljene in uporabljene. Posebna pozornost bo namenjena utrjevanju ekonomske moči skozi izobraževanje in usmerjanje ter deljenje znanja ne le na lokalni in nacionalni, temveč predvsem na globalni ravni. Cilj družbe 21. stoletja bi morala biti trajnostna struktura in sistem organizacij, ki bi ključno pripomogel k dvigu kakovosti življenja, pri tem pa inženirji lahko in morajo igrati pomembno, velikokrat tudi vodilno vlogo. Del predavanj se bo osredotočil tudi na boljšo pripravljenost inženirjev ob morebitnih naravnih katastrofah in pravilnemu odzivu nanje.

TEMA 6: Upravljanje z nepremičninami in premoženjem, integralno informacijsko modeliranje stavb

V šestem tematskem sklopu se bodo strokovnjaki dotaknili še upravljanja z nepremičninami in premoženjem in informacijskega modeliranja gradenj (BIM). To področje je tudi v Sloveniji v velikem razmahu, zato bodo tuje izkušnje in primeri dobre prakse še kako dragoceni za domače inženirje, ki se s to tematiko že ukvarjajo, ali pa se v prihodnosti zagotovo še bodo.

Forum pa ni namenjen le izmenjavi mnenj in znanja s tujimi strokovnjaki s področja gradbeništva, namenjen je tudi in predvsem predstavitvi idej slovenskih strokovnjakov in dejavnosti domačih podjetij, ki imajo na tak način veliko priložnost za lažji preboj v svet. Zato vas vabimo, da se forumu pridružite ne le kot udeleženec, temveč tudi kot njegov soustvarjalec, sponzor ali razstavljavec. Temam pogovorov na forumu se lahko priključite s posredovanjem povzetkov referatov, avtorji najboljši kratkih povzetkov bodo izbrani, da pripravijo referat v dolžini med 15 in 20 minut, ki bo postal del programa WCF 2019, tudi povzetki neizbranih avtorjev pa ne bodo utonili v pozabo, saj bodo predvajani v okviru predstavitvenega videa, ki se bo vrtel tekom vseh treh dni foruma. Sponzorji in razstavljavci imate na voljo več paketov, lahko pa sodelovanje prikrojimo vaši želji.

Pošljite polni prispevek

Prisrčno vas vabimo, da pošljete polni prispevek na izbrano temo svetovnega foruma – dolžina prispevka naj bo 6 do 8 strani (Wordov template je na angleških straneh), ki ga naložite v aplikaciji Editorial Manager – uporabite ime in geslo, ki ste ga prejeli, ko ste prijavili povzetek prispevka.
Opozorilo: s 17. oktobrom 2016 polnih prispevkov ne sprejemamo več.

Prijava na enodnevno delavnico

Prijave na enodnevno delavnico “Obvladovanje naravnih nesreč večjega obsega v Sloveniji” v okviru 4. svetovnega foruma o zemeljskih plazovih so sedaj odprte. Na podstrani Registracija se lahko prijavite na to delavnico preko povezave na spletni strani Cankarjevega doma.

Kontaktna točka za forum

Za zahteve, povezane s prijavo povzetkov in polnih prispevkov, znanstvena in druga vsebinska vprašanja se lahko obrnete na:
UL FGG – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Svetovni gradbeni forum je 2019 potekal v Ljubljani. Po uspešni organizaciji Svetovnega inženirskega foruma leta 2012 (WEF 2012), je Slovenija aprila 2019 gostila strokovnjake s področja graditve stavb in objektov oziroma graditve infrastukture. Graditeljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, tako na področju izvajanja gradbeniških inženirskih del in storitev, kot na področju izobraževanja gradbenih strokovnjakov. Inženirska zbornica in Univerza v Ljubljani namreč v letu 2019 praznujeta 100. letnico organiziranega delovanja.

Slovenija je gorata država, obkrožena je z Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Jadranskim morjem na eni strani ter Hrvaško na drugi strani. Slovenija je srednjeevropska država z nekaj preko dvema milijonoma prebivalcev; velika za slabo polovico Švice preseneča večino svojih novih obiskovalcev s pestrostjo krajine in bogato kulturno dediščino. Slovenija je vstopila v Evropsko unijo leta 2004 in uvedla kot uradno valuto evro v januarju 2007. Istega leta se je Slovenija umestila tudi v Schengenski režim.

The Ljubljana Castle; photo: j. marolt

Mesto Ljubljana

Mesto Ljubljana je prestolnica Slovenije in živahno mesto, ki se razvija ob jasni viziji, ki postavlja v ospredje kakovost življenja. Čeprav ima mesto samo 280.000 prebivalcev in se tako ne uvršča med večje prestolnice in velika mesta v Evropi, kombinira v bistvu mnoge objekte in storitve metropole s sproščeno atmosfero in varnostjo manjših mest.

Ljubljana je bila Zelena prestolnica Evrope 2016.

Lokacija: “Cankarjev dom”

Svetovni forum se bo odvijal v Cankarjevem domu – kulturnem in kongresnem centru Ljubljana. Cankarjev dom se nahaja v središču Ljubljane, peš le nekaj korakov od številnih hotelov in atraktivnega starega mestnega jedra. Cankarjev dom obsega 22 večnamenskih dvoran in prostorov s skupno zmogljivostjo preko 2000 obiskovalcev v plenarni dvorani ter je največji namenski kongresni center v Sloveniji z dvoransko razporeditvijo sedežev.